AFORİZMLƏR

 

İ.Həsənov adına İsmayıllı şəhər 1 saylı orta məktəbin Kiçik Akademiyası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Aslanlı Fərid, Nəcəfzadə Nurlan, Məhərrəmov Səfər

 

 

 

Sinif:  6b

                            

 

 

Rəhbər :S.Qasımova

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 – cu il

 

 

 

 

 

 

 

       ÖN SÖZ

 

Aforizm – yunanca aphorismos – qısa kəlam deməkdir. Aforizm ümumiləşdirilmiş bitkin dərin mənalı fikir hikmətli sözdür. Atalar sözü və məsəllərdən fərqli olaraq aforizmlərin

müəllifi olur. Aforizmlər həm də bədii elmi fəlsəfəsi əsələrdə

yaradıla bilər.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hər gün özünü hesaba çəkməyən bizdən deyil - (İMAM RZA)

 

Allah çox yatıb, bekar gəzən bəndəsini düşmən tutur - (İMAM KAZIM)

 

İmamın ən möhkəm bağı Allaha görə dostluq və Allaha görə düşmənçilikdir-(İMAM ƏLİ)

 

Xalqa elə davran ki səninlə o cür davranılmasını istəyirsən –(İMAM HƏSƏN)

 

Tövbə ilə özünü ətirləyən ki günahların pis qoxusu sizi rüsvay etməsin –(İMAM ƏLİ)

 

Hər kim Allahın az ruzisinə razı olası Allah da onun az əməlinə razı olar –(İMAM RIZA)

 

Cənnəti istəyən və eyni halda çətinliklərə səbr etməyən hər kəs sözsüz ki özünü ələ salmışdır –(İMAM RZA)

 

Mən Allah peyğəmbərinin mehriban yoldaş və yardımçısıyam, Mənəm İslamda öncül bütləri sındıran, kafirlərlə vuruşan və Din düşmənlərini məhv edən-(İMAM ƏLİ)

 

Mən hidayət bayrağı qəhrizkarlıq mağarası, səxavət məkanı,bəxşişvə comədlik dəryası və ağıl dağıyam-(İMAM ƏLİ)

 

Bilin!Hər kim camaata qarşı insaflı olsa Allah mütləq onun izzətin iartırar-(İMAM ƏLİ)

 

Həyat ölümə nə qədər də yaxındır-(İMAM ƏLİ)

Əcəli çatdığı halda mal toplamaqda olan bədbəxt nə çoxdur –(İMAM ƏLİ)

 

Qadınlarınızın pak olması üçün gözünüzü xalqın namusundan çəkin-(İMAM SADİQ)

 

Düşünməyən bir şey olmayan hər bir sükut qəflətdir (İMAM ƏLİ)

 

Camaat içində birinə nəsihət vermək danlaqdır nəsihət deyil –(İMAM ƏLİ)

 

Övladınata və anaya mehriban baxşı  ibadətdir-(MƏHƏMMƏD PEYĞƏMBƏR)

 

Gizli sədəqə Allahın qəzəbini söndürər-(MƏHƏMMƏD PEYĞƏMBƏR)

 

Allahın razılığı valideyinin razılığı, qəzəbi valideyinin qəzəbidir-(MƏHƏMMƏD PEYĞƏMBƏR)

 

Xalqın haqqı itirməyənlər, Allaha ən çox şükür edənlərdir-(MƏHƏMMƏD PEYĞƏMBƏR)

 

Çox yeməklə sağlamlıq bir araya sığmaz-(İMAM ƏLİ)

Mülayim tərzdə danışmaq və insanlara salam vermək ibadətdir –(İMAM ƏLİ)

 

Dini olmayan zahidlər çoxdur -(İMAM ƏLİ)

Ibadətlərin ən fəzilətlisi dini anlamaqdır –(MƏHƏMMƏD        peğəmbər)

 

Izzət istəyirsənsə onu Allaha itaətdə axtar –(İMAM ƏLİ)

Allahın nəzərində ən sevimli yemək üstünə çox əl uzanan yeməkdir –(MƏHƏMMƏD peyğəmbər)

 

Tanrı gen-bol ruzi versədə, ailəsinə sıxıntı çəkdirən adam bizdən deyildir –(MƏHƏMMƏD p.)

 

Bir insan borcunu ödəmək niyyətindədirsə, Allah mütləq ona kömək edər –(MƏHƏMMƏD p.)

 

Quran oxu, yüksəl.Nə qədər oxuyursan o, qədər yüksələrsən.-(HƏDİSİ-ŞƏRİF)

 

Quran ölü qəlblərə həyat verər-(HƏDİSİ –ŞƏRİF)

Quran oxuyun! Çünki quran onu oxuyanlara qiyamət günündə  şəfaətçi olar.-(HƏDİSİ- ŞƏRİF)

 

Sizi ən  xeyirliniz Quranı öyrənən və onu başqasına örədəndir(HƏDİSİ ŞƏRİF)

 

İki cür adama qibtə edilir. Quranı öyrənib davamlı oxuyan. Çox malı olub Allah yolunda xərcləyən –(HƏDİSİ –ŞƏRİF)

 

Qəlbində Qurandan heç bir ayə və surə olmayan adam xarab olmuş ev kimidir –(HƏDİSİ-ŞƏRİF )

 

Allah adama ruzisini kəməklə qəzəb etməz ona görə siz də ruzi ilə oynamayın –(MƏHƏMMƏD peyğəmbər )

 

Halal ruzi qazanmaq yolunu axtarmaq mübarizədir və hər bir müsalman üçün vacibdir-(MƏHƏMMƏD peyğəmbər)

 

Allah insanın halal ruzi qazanmaq yolunda əziyyət çəkdiyini yorulduğunu görməyi sevər –(MƏHƏMMƏD peyğəmbər)

 

Halal ruzi qazanarkən yorulub yatanın günahları bağışlamış olur -(MƏHƏMMƏD peyəmbər)

 

Halal yolla ruzi qazanmaq görülən işlərin ən üstünüdür-(MƏHƏMMƏD peyğəmbər)

 

Halal ruzi insanın öz əməyi ilə əldə etdiyi ən təmiz qazancdır

hər cür alış –verişdən xeyirli və sərfəlidir –(MƏHMMƏD peyğəmbər)

 

Yeməklərin ən xeyirlisi insanın öz əlinin əməyi ilə qazandığındır həqiqətəndə tanrı Davud peyğəmbəri öz əlinin zəhməti ilə dolandırırdı –(MƏHƏMMƏD peyğəmbər)

 

Tanrı həmişə halal yolla qazanana təmiz niyyətlə yoxsullara pay verənə yaman gün üçün də ehtiyyat saxlayana rəhm edər –(MƏHƏMMƏD peyğəmbər)

 

Tanrı bir şey satanda da alanda da səxavətli olana höküm verəndə və hökümü icra edəndə də səxavətini göstərənə rəhim edir –(MƏHƏMMƏD peyğəmbər)

 

Ruzi qapısı göydən ta yerin dibinədək açıqdır Allah hər bir insana ehtiyacına qeyrətinə və mərhəmətinə görə ruzi verir –(MƏHƏMMƏD peyğəmbər)

 

Qənaətə riayyət edən yoxsul olmaz –(MƏHƏMMƏD peyğəmbər)

 

Qənaətçiliyə riayyət edəni Allah varlandırır israfçılığa yol verəni Tanrı yoxsul hala salır –(MƏHƏMMƏD peyğəmbər)

 

Tanrı həlim xasiyyətləri yüksəldir zülümkar cəzalandırır –(MƏHƏMMƏD peyğəmbər)

 

Bir müsalman bir şey əksə yaxud ağac basdırsa əkdiyi şeyin basdırdığı ağacın məhsulundan bir quş bir insan yaxud bir heyvan yesə o həmin adamın ehsanıdır – (MƏHMMƏD peyğəmbər)

 

Malını mülkünü satmaq üçün şəhərə aparan bazara çıxaran qazanar varlanar bahalanması üçün malını saxlayıb məqam gözləyən Allahın acığına gələr –(MƏHƏMMƏD peyğəmbər)


Satılıq məhsulu bahalaşacığı üçün ümmətində qırx gün gizlədib saxlayanın günahı ona sədəqə verilsə belə yayılmaz –(MƏHƏMMƏD peyğəmbər)

 

Yararsız bir yeri cana gətirən adam bəri –başdan savaba nail olur. Orada nə əkib becərsə oradan nə götürsə özünə sədəqə sayılır –(MƏHƏMMƏD peyğəmbər)

 

Salamlaşın ki ,aranızdakı sevgi və məhəbbət artsın – (MƏHƏMMƏD peyğəmbər)

 

Sizlərə aid olmayan girmək istədikdə izn istəyin və içəridəkilərə salam verin – (QURANİ-KƏRİM)

 

Yerdə və göydə heç bir şey Allahdan gizli qalmır - (ALİ İMRAN)

 

Ey iman gətirənlər!Allaha Peyğəmbərə və özünüzdən olan ixtiyar (əmr) sahiblərinə itaət edin - (NİSA)

 

Rbbimizə yalvara-yalvara, həm də gizlicə dua edin - (ƏRAF)X

 

Allah yolunda öldürülənlərə(şəhid olanlara) “ölü” deməyin - (BƏQƏRƏ)

 

Siz məhz Allahın hüzurunaqayıdacaqsıniz. O,hər şeyəqadirdir. - (HUD)

 

Ey iman gətirənlər! Şeytanın yolunu tutub getməyin!...” - (NUR)

 

Ey iman gətirənlər Allahı çox zikr edin - (ƏHZAB)

 

Allah yolunda hicrət edən şəxs yer üzündə çoxlu sığınacaq və genişlik (bolluq) tapar - (NİSA)

Qadınlarınızın mehrlərini könülm xoşluğuyla verin - (NİSA)

 

Heç bir kəsə aid olmayan yeri yararlı hala salan adamən o yerdə hamıdan çox haqqı var - (MƏHƏMMƏD peyğəmbər)

 

Kim başqasının torpağını zor ilə əlindən alsa,  Tanrıya özünə qarşı çıxmış olur – (MƏHƏMMƏD peyğəmbər)

 

Yer üzü Tanrının insanlarda Tanrının qullarıdır. Kim sahibsiz torpağı cana gətirsə o torpaq onundur – (MƏHƏMMƏD peyğəmbər)

 

Əkinçilik sevinc və şərəf doğran peşədir - ( MƏHƏMMƏD peyğəmbər)

 

Allah qulunu bir peşəyə yiyələnməsini, bir işlə məşğul olmasını xoşlayır – (MƏHƏMMƏD peyğəmbər)

 

 

Dərzilik ümmətin kişilər üçün gözəl bir sənətdir –(MƏHƏMMƏD peyğəmbər)

 

Yaxşılarınız qadınlara yaxşı baxanlardır –(MƏHƏMMƏD peyğəmbər)

 

Insan bütün canlı varlıqlardan ən ağıllısıdır –(ARİSTOTEL)

 

İnsan şurunun dəyişməsi , pisxoloji dəyişiklik hüququ  bilik səviyyəsinin artması zaman vaxt tələb edir  -(HEYDƏR ƏLİYEV)

 

İsanları tanıya bilən ağıllı ozünü tanıya bilən ziyalıdır –(ZAO TSZİ)

 

Zəka şeylərin mahiyyətinin anlaşımasıdır – (ZAO TSZİ)

 

Bilik insanları bütün bəlalardan saxlayır – (RUDƏKİ)

 

Istəyi olmadan  öyrənən şagird – qanadsız quşdur – (SƏDİ)

 

Zehni əmək hər cür kədəri uzaqlaşdırmağa qadirdir – (SƏDİ)

Gənclərə yol açmaq qocalara ehtiram göstərmək lazımdır – (HEYDƏR ƏLİYEV)

 

Uşağı bütə döndərmək olmaz yoxsa böyüyəndə qurban tələb edər – (ÜZEYİR HACIBƏYOV)

 

Yaşlılar qocalmış uşaqlardır – (P.HAYZE)

 

Uşağın çəkdiyi ilk əzab-əziyyəti çoxdur – (R. ROLLAN)

 

Allah  doğru   yolda onların doğruluğunu artırar  - (MƏRYƏM)

 

Ey insanlar allaha və peyğəmbərinə iman gətirin - (HƏDİD)

 

Ey iman gətirənlər! Cümə günü namaza çağırıldığınız zaman

Allahı zikr etməyə tələsin və alış-verişi buraxı - (CUMUƏ)

 

Insanların ən xeyirlisi insanlara ən çox faydalı olanıdır – (MƏHƏMMƏD peyğəmbər)

 

Insanlar bir-birinə doğrudan da səmimi münasibət bəsləyirsə bu münasibət daimi olmalıdır – (HEYDƏR ƏLİYEV)

 

Talerantlıq sözü mənim xoşuma gəlmir, lakin mən bundan başqa söz bilmirəm – (MAHATMA QANDI)

 

Şərab günahlar məcmusudur – (MƏHƏMMƏD peyğəmbər)

 

Təbiət şıltaqlığı sevmir – (SENEKA)

 

Biz hamımız təbiətin övladlarıyıq –(SENEKA)

 

Təbiət heç vaxt oyuncaq deyil, ruh olmuşdur –(R.EMERSON)

 

Ən  uzun sürən düşmənçilik səbəbsiz düşmənçilikdir –(Z.RETS)

 

Siz dünyada tanınan şəxsiyyətsiniz  və Fransadada böyük hörmətə maliksiniz –(R.BEKAN)

 

Xoşbəxtliyə hörmət etmək lazımdır –(R.BEKAN)

 

Əgər iki nəfər astadan söhbət edirsə onlara yanaşma –(MƏHƏMMƏD peğəmbər)

 

Özündən böyüklə söhbət edəndə hörmət saxla –(MƏHƏMMƏD peyğəmbər)

 

Alimlərə hörmət edən şəxs elə bil mənə hörmət edir –(MƏHƏMMƏD peyğəmbər)

 

Maraqlanıb soruşmaq bilik əldə etməin yarısıdır –(MƏHƏMMƏD peyğəmbər)

 

Ən yaxşı sədaqət odur ki sağ əlinin verdiyini sol əlin bilməsin –(MƏHƏMMƏD peyğəmbər)

 

Əkinçilik sevinc doğuran peşədir –(MƏHƏMMƏD peyğəmbər)

 

Dişlərin təmizlənməsi əslində dərmandır –(MƏHƏMMƏD peyğəmbər)

 

Saçınıza qulluq edin.Darayın səliqəyə salın – (MƏHƏMMƏD peyğəmbər)                                  

 

Yolun ortasına düşmüş daşı götürüb kənara atan,yolu sahmana salan adam savab qazanır - (MƏHƏMMƏD peyğəmbər)

 

Yumşaq rəftarda xeyir yaxşılıq və bərəkət vardır, mülayim rəftar etməyən xeyirdən məhrum olar – (MƏHƏMMƏD peyğəmbər)

 

Insan beşikdən qəbr evinədək oxumalıdır – (MƏHƏMMƏD peyğəmbər)

 

Atanın övlad qarşısında borcu onu tərbiyə etməkdir – (MƏHƏMMƏD peyğəmbər)

 

Övladın ata qarşısında borcu onun təmiz adını qorumaqdır – (MƏHƏMMƏD peyğəmbər)

 

Həqiqət acı olsa da belə danış – (MƏHƏMMƏD peyğəmbər)

 

Həmişə xeyir söyləyin şərdən uzaq olun – (MƏHƏMMƏD peyğəmbər)

 

Bacardıqca başqasından bir şey istəmə - (MƏHƏMMƏD peyğəmbər)

 

Asqırarkən əlinizi ağzınıza və burnunuza tutmağa çalışın ki,səsiniz ucadan çıxmasın –( MƏHƏMMƏD peyğəmbər)

 

Sizə bəlli olunca qanınızı qaralaldacaq şeylər barəsində soruşmayın –(MADİƏ)

 

Şübəhəsiz ,Allah inam gətirənləri doğru yola yönəldər –(HƏCC)

 

Ey iman  gətirənlər!Şeytanın yolunu tutub getməyin – (NUR)

 

EY iman gətirənlər namaz  qıldıqda rüku edin,səcdəyə qapanın - (HƏCC)

 

Ey İMAN gətirənlər!ALLAHDAN qorxun və doğru söz söyləyin – (ƏHZAB)

 

EY imab gətirənlər!Bir qövm dıgərini lağa qoymasın- (HUCURAT)

 

Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz –  (M.Ə.RƏSULZADƏ)

 

Novruz bayramının çox böyük mənası vardır. Bu həm bahar bayramıdır, həm də insanların həyatında böyük dəyişikliklər bayramıdır – (HEYDƏR ƏLİYEV)

 

xalqının tarixinə qızıl hərflərlə yazılacaq – (HEYDƏR ƏLİYEV)

 

Fəxr edə bilərik ki, bizim mədəniyyətimiz qədim zamanlarda da çox zəngin və yüksək olmuşdur – (HEYDƏR ƏLİYEV)

 

Qırx il kölə kimi sürünməkdənsə bir gün azad yaşamaq ixtiyar sahibi olmaq yaxşıdır – (BABƏK)

 

Biz, Bakı şəhəri ölkəmizin paytaxtı ilə haqlı olaraq fəxr edirik – (HEYDƏR ƏLİYEV)

 

Bənzərəm bir qocaman dağa ki,dəryada durar – (M.Ə.Sabir)

 

Qarı düşmən dost olmaz – (Dədə Qorqud)

 

Əlinin bu  ümmətin boynunda olan haqqı, atanın övladının boynunda olan haqq,kimidir – (Məhəmməd P)

 

.Mən kimin mövlasıyamsa, Əli də onun mövlasıdır. -(Məhəmməd.P)

 

Ən şərəfli ölüm şəhadətdir – (Məhəmməd peyğəmbər)

 

Hər gün aşuradır, hər yer kərbəla – (İmam Cəfər)

 

Hüseyinə ağlayan gözlər qiyamət günü ağlamaz – (İMAM CƏFƏR)

 

Bəndədən soruşulacaq ilk şey namazdır əgər o qəbulolunsa digər əməlləri də qəbul olunacaq – (İMAM BAQİR)

 

Hər yanan ürəyə nəhayət mükafat vardır – (MƏHƏMMƏD peyğəmbər)

 

Az günah etsən ölüm sənə asan olar – (MƏHƏMMƏD peyğəmbər)

 

Allah talə duada israr edənləri sevər – (MƏHƏMMƏD peyğəmbər)

 

Allahın itaətinə səbr etmək onun əzəlinə səbr etməkdən daha asandır – (imam ƏLİ)

 

Elm axtarışında olan şəxsin ruzisini Allah yetirər – (MƏHƏMMƏD peyğəmbər)

 

Çox gülməkdən çəkin, çünki çox gülmək qəlbi öldürər – (MƏHƏMMƏD peyğəmbər)

 

Din qardaşı ac olan halda mömin tox olmaz – (imam ƏLİ)

 

Türk dilini öyrənin, çünki onların uzun hakimiyyəti var – (MAHMUD K.)

 

Dil ürəyin tərcümanıdır – (HÜMAM TƏBRİZİ)

 

Dil millətin ruhudur o öldümü millət də canını tapşırar – (M.Ə.RƏSULZADƏ)

 

Öz xalqı üçün yaşayan insan xoşbəxtdir – (H.ƏLİYEV)

 

Xoşbəxtlik üçün çoxlu ömür və həyat lazımdır – (ARİSTOTEL)

 

Elə bir şəxs yoxdur ki, təvazökar olsun.Allah da onu ucaltmasın – (MƏHƏMMƏD peyğəmbər)

 

Tərlu  isə də ən böyük səhv tələskənlikdir – (Z.Z.RUSSO)

 

Cəmiyyət harada olursa olsun nədən olursa olsun kəsib təhsilə

xərcləməlidir gəncnəslin təhsilən kömək etməlidir – (H.ƏLİYEV)

 

Gənclərə yol açmaq Qocalara hörmətlə yanaşmaq lazımdır – (H.ƏLİYEV)

 

Demokratik  cümhuriyyəti tariximizin parlaq səhyəsidir – (H.Əliyev)

 

Xalqın şərəfinin birinci şərti onun müstəqilliyidir – (XİABANİ)

 

Mənəm...iran şeirinin şahı (30-cu illərin   repressiyaların on minlərlə azərbaycanlı öz yurdlarından

 

 

30-cu illərin represiyaları on minlərlə insan həyayını  məhv etmışdir.On minlərlə  azərbaycanlı öz turdlarından uzaq yerlərə sürgün  olmuşdur.onların arasında Azərbaycanin görkəmli şəxsləri Hüseyin Cavid,Mikayıl Müşviq,Əhməd Cavad və s.dəyərli insanlar olmuşdur – (H.Əliyev)

 

Üzeyir Hacıbəylinin Azərbaycanda yaratdığı  musiqi məktəbi elə bir məktəb olub ki, ondan sonra xalqımızın  dünyaya  bir  çax  görkəmli bəstəkarlar  musiqiçilər mədəniyyət xadimləri verib – (H. Əliyev)

 

Biz fəxr edirik ki, azadlıq yolun  da özünü qurban etmiş şəhidlərimiz var,onların ruhu bizim qəlbimizdə daim yaşayacaqdır – (H.Əliyev)

 

Btövlüklə Azərbaycan xalqına qarşı yönəldilmiş Xocalı soy qırımı öz ağlasığmaz qəddqrlığı və insani cəza üsulları ilə bəşər

tarixində tayı – bəabəri olmayan bir vəhşilik ahıdır bu soy

qırım eyni zamanda bütün bəşəriyətə qarşı tarixi bir cinayətdir-(H.ƏLİYEV)

 

 

Ata ananın övlada məhəbbəti təbii övladların ata məhəbbəti         

isə iradidir – (N.TUSİ)

 

İsanın şərafəti öz qabilyətinə görədir nəslinə görə deyildir.       Ağıllı arvadın nəslə ehtiyacı yoxdur naxələf övlad isə nəslin adını batırır – (A.BAKIXANOV)

 

Ey iman gətirənlər! Namaz qılanda zikir edin səcdəyə qapanın – (HƏCC) 

 

Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və doğru söz deyin – (ƏHZAB)

Ey iman gətirənlər! Bir qüvən digərini lağa qoymasın... – (HUCURAT)

 

Ey iman gətirənlər! Allahı çox zikr edin – (ƏHZAB)

 

Başqalarının evlərinə sahiblərindən icazə almadan və  onlara salam vermədən girməyin – (NUR)

 

Həqiqətdən,yetimlərin mallarını haqsızlıqla yeyənlərin yedikləri qarınlarında da çevriləcək – (NİSA)

 

 

Yetimin malına xeyirxah məqsəd  onu qoruyub çoxaltmaq istisna olmaqla,həddi bluğa çatana qədər yaxın düşməyin – (ƏNAM)

 

Həqiqətdən biz onu (qurana) qədər gecəsi nazil etdik – (QƏDR)

 

Həqiqətən iman gətirib yaxşı işlər görənlər üçün rəhman ürəklərdə bir sevgi yaradacaq – (MƏRYƏM)

 

İmam gətirən,  xeyirli işlər görən, namaz qılan,  zəkat verən şəxslərin rəbbi yanında mükafatları vardır - (BƏQƏRƏ)

 

Ey iman gətirənlər gətirənlər əhdlərə sadiq olun – (MAİDƏ)

 

 

Gözləri onu görüb dərk etməz. O,gözləri dərk edər – (ƏNAM)

 

 

 

 

 


 

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !